سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«مهار تورم، رشد تولید»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

سرمایه شرکت سیمان شمال

شماره تماس های دفتر مرکزی

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۶  — ۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

شماره فکس دفتر مرکزی

۰۲۱-۸۸۷۳۴۹۹۶

سرمایه شرکت سیمان شمال

شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در سال ۱۳۳۳ با سرمایه اولیه ۳۰ میلیون ریال منقسم به ۳۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ هزار ریال تاسیس شد و در مقاطع مختلف به شرح جدول ذیل افزایش سرمایه داده است.

اخبار شرکت