سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

شرکت سیمان شمال

خانه / مالی و سهام / سرمایه شرکت

سرمایه شرکت سیمان شمال

شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در سال ۱۳۳۳ با سرمایه اولیه ۳۰ میلیون ریال منقسم به ۳۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ هزار ریال تاسیس شد و در مقاطع مختلف به شرح جدول ذیل افزایش سرمایه داده است.

ردیف

سال مالی افزایش سرمایه

سهام اولیه

درصد افزایش یافته

سهام افزایش یافته

تعداد سهام نهایی

سرمایه نهایی

وضعیت

۱

۱۳۷۳

۶,۸۰۶,۴۰۲

۵۰

۳,۴۰۳,۲۰۱

۱۰,۲۰۹,۶۰۳

۱۰,۲۰۹,۶۰۳,۰۰۰

نهایی شده

۲

۱۳۷۴

۱۰,۲۰۹,۶۰۳

۵۰

۵,۱۰۴,۸۰۲

۱۵,۳۱۴,۴۰۵

۱۵,۳۱۴,۴۰۵,۰۰۰

نهایی شده

۳

۱۳۷۹

۱۵,۳۱۴,۴۰۵

۱۰۰

۱۵,۳۱۴,۴۰۵

۳۰,۶۲۸,۸۱۰

۳۰,۶۲۸,۸۱۰,۰۰۰

نهایی شده

۴

۱۳۸۲

۳۰,۶۲۸,۸۱۰

۲۰۰

۶۱,۲۵۷,۶۲۰

۹۱,۸۸۶,۴۳۰

۹۱,۸۸۶,۴۳۰,۰۰۰

نهایی شده

۵

۱۳۸۴

۹۱,۸۸۶,۴۳۰

۱۰۰

۹۱,۸۸۶,۴۳۰

۱۸۳,۷۷۲,۸۶۰

۱۸۳,۷۷۲,۸۶۰,۰۰۰

نهایی شده

۶

۱۳۸۵

۱۸۳,۷۷۲,۸۶۰

۵۰

۹۱,۸۸۶,۴۳۰

۲۷۵,۶۵۹,۲۹۰

۲۷۵,۶۵۹,۲۹۰,۰۰۰

نهایی شده

۷

۱۳۸۸

۲۷۵,۶۵۹,۲۹۰

۲۰۰

۵۵۱,۳۱۸,۵۸۰

۸۲۶,۹۷۷,۸۷۰

۸۲۶,۹۷۷,۸۷۰,۰۰۰

نهایی شده

۸

۱۳۹۶

۸۲۶,۹۷۷,۸۷۰

۳۰

۲۴۸,۰۹۳,۳۶۱

۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱

۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱,۰۰۰

نهایی شده

۹

۱۳۹۸

۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱

۲۰

۲۱۵.۰۱۴.۲۴۶

۱.۲۹۰.۰۸۵.۴۷۷

۱.۲۹۰.۰۸۵.۴۷۷.۰۰۰

نهایی شده

۱۰

۱۴۰۱

۱.۲۹۰.۰۸۵.۴۷۷

۳۲

۴۰۹,۹۱۴,۵۲۳

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نهایی شده

روابط عمومی شرکت سیمان شمال