سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

شرکت سیمان شمال

خانه / مالی و سهام / سرمایه گذاری های شرکت

سرمایه گذاری های شرکت سیمان شمال ( سهامی عام )

 شرکت سرمایه پذیر

 تعداد سهام 

 درصد
 سرمایه گذاری 

 بهای تمام شده
 ( ریال ) 

شرکت صنایع سيمان غرب (سهامي عام)

۲۴.۳۵۰.۲۴۷

۴/۸۷

۸۴.۰۹۰.۰۶۵.۱۲۰

شركت سيمان آرتا اردبيل (سهامي عام)

۱۴.۱۶۷.۹۹۸

۲/۹۵

۸۶.۲۱۶.۸۵۵.۹۲۱

شركت سيمان داراب(سهامي عام)

۶۲.۸۶۵.۸۳۵

۴/۹۸

۲۰۷.۳۲۴.۳۷۶.۵۳۹

شركت سيمان قائن(سهامي عام)

۶.۷۷۹.۳۴۶

۲/۷۱

۶۳.۵۸۴.۴۰۷.۷۵۶

شركت سيمان كرمان(سهامي عام)

۷.۴۶۹

۱۰.۱۸۳.۶۵۶

شركت سرمايه گذاري صنعت ومعدن (سهامي عام)

۹۱۵.۷۹۵

۱۲۹.۷۳۸.۰۳۵

شركت سهامي عام سيمان فارس وخوزستان

۱۲۵

۹۸.۲۹۰

شرکت بين المللي ساروج بوشهر

۳.۵۲۵.۹۱۲

۰/۳۹

۲۲.۸۸۶.۹۱۸.۱۸۱

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان

۱.۷۸۰.۲۸۰

۰/۰۰

۶۰.۳۴۲.۷۸۸.۷۰۹

شركت صنايع كاشي اصفهان(سهامي عام)

۳۰۰

۴۴۹.۷۱۷

شرکت سیمان ممتازان کرمان

۵۲۵

۱۲.۱۴۵.۳۵۳

شركت توسعه صادرات صنعت سيمان

۱.۶۶۴.۷۱۵

۱/۰۰

۱.۶۶۴.۷۱۵.۰۰۰

شركت تحقيق وتوسعه صنعت سيمان

۴.۰۰۰

۰/۰۴

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

مركزآموزش وتحقيقات صنعتي ايران

۵۹.۹۷۲

۰/۱۵

۴۳.۴۳۵.۴۰۰

 شرکت مازند ترابر

۲۳۴

۰/۰۰

۲۵۲.۳۴۳.۱۰۰

سيمان فراز فيروز كوه (سهامي خاص)

۱.۳۵۰

۰/۰۱

۱.۳۵۰.۰۰۰

سیمان فیروزکوه(سهامی خاص)

۱۵۰

۰/۰۰

۳۵۳.۴۶۸

شركت پارسيم 

۵۰

۰/۰۰

۵۶.۳۵۰

شركت آسياي آرام

۵۰.۰۰۰

۰/۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 شرکت سيمان مازندران  

۴۲۸.۶۲۸.۳۱۳

۱۷/۳۸

۳۱۷.۴۳۹.۷۵۶.۱۵۳

 جمع  

  

  ۸۴۴.۰۹۰.۰۳۶.۷۴۸روابط عمومی شرکت سیمان شمال