سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

شرکت سیمان شمال

خانه / محصولات / مراحل بهره برداری واحدها

مراحل بهره برداری واحدها

واحد

تاریخ بهره برداری

روش تولید

ظرفیت اسمی روزانه (تن)

شرکت سازنده

ملاحظات

۱

۱۳۴۴

تر

۱۰۰

G.H.H آلمان غربی

تبدیل سیمان خاکستری به سفید سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در خاورمیانه

۱۳۴۵

تر

۱۰۰

G.H.H آلمان غربی

۲

۱۳۴۹

تر

۲۰۰

FLS دانمارک

 

۳

۱۳۵۷

تر

۲۲۰۰

KHD

تا سقف ۳۲۰۰ تن محقق شد.
تیرماه ۱۳۹۴ به ظرفیت اسمی ۴۰۰۰ تن در روز رسید

۱۳۸۶

تر

۴۰۰۰

سماگ خاورمیانه

۱۳۹۴

تر

۴۰۰۰

سماگ خاورمیانه

 

روابط عمومی شرکت سیمان شمال