سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۷

«جهش تولید با مشارکت مردم»

سهامی عام

 

شرکت سیمان شمال

SHEMAL CEMENT COMPANY

فرم سنجش رضایت رانندگان از کیفیت خدمات

۱۴۰۳-۰۴-۰۱
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-radio" as=${html``} />
{ parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":false,"expression":"null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-text" as=${html``} />
{ parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":false,"expression":"null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-text" as=${html``} />
{ parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":false,"expression":"null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-text" as=${html``} />
{ parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":false,"expression":"null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-text" as=${html``} />
`}
${is_dummy_markup ? message_position === 'bottom' ? props.ResponseDummyMarkup(message_successIcon, message_proClass) : '' : ''} ${is_dummy_markup ? ' ' : message_position === 'bottom' ? props.SubmitResponseMarkup`${parent}${state}${message_successIcon}${message_errorIcon}${message_proClass}` : ''} `